Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

Vnitřní směrnice-  Výše úplaty-školné na školní rok 2023/2024

Výše úplaty (školného) se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

HUDEBNÍ OBOR

POLOLETNĚ  Kč

Přípravná hudební  výchova s nástrojem

1 100,-

Individuální výuka
dva žáci v hodině

1 100.-

Individuální výuka
jeden žák v hodině

1 500,-

TANEČNÍ OBOR

850,-

  VÝTVARNÝ OBOR

                 1 200,-                   

 

Žáci hudebního oboru navštěvují vedle individuální výuky povinně hromadnou přípravnou hudební výchovu nebo hudební nauku, také komorní nebo souborovou hru nebo sborový zpěv dle školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání (ŠVP ZUV).

Školné platí zákonný zástupce žáka pololetně:

·        do konce července-za I. pololetí šk. roku (jako závazná přihláška pro studium v příštím šk. roce)

·        do konce února-za II. pololetí šk. roku

Školné se hradí složenkou nebo převodem na účet č.232982947/0600 – ve zprávě pro příjemce je nutné uvést VS, který je uveden v poukázce. Sleva na školném se neuskutečňuje. Pouze při nemoci trvající déle než měsíc se školné promine, pokud zákonný zástupce žáka doloží lékařské potvrzení. Platba po měsících-pouze ze závažných důvodů, které posoudí ředitelka ZUŠ.

V Moravském Krumlově 1. 9. 2022                                                       Vladimíra Kočí-ředitelkaÚplata za vzdělávání (školné) – příspěvek na provoz školy

Úplata za vzdělávání není určena na vzdělávání, ale na neinvestiční výdaje, tzn.  např. na opravy a údržbu movitého majetku, provoz nemovitého majetku, pojištění, vybavení školy, energie (elektřina, voda, plyn)  revize a další provozní výdaje podle charakteru provozu a znění zřizovací listiny.