Vize a strategie

Vize a strategie školy


3. Zaměření školy a její vize

Škola není profilována na žádnou konkrétní oblast umění a její charakteristikou je motto: „spokojený žák, spokojený rodič, spokojená škola“

Zaměření školy:

 • Škola odborníků na správném místě (zaměření na práci s žáky prostřednictvím kvalifikovaného pedagogického sboru, který se neustále vzdělává a prohlubuje svoji odbornost).
 • Útulná škola s pohodlným zázemím (škola vytváří kvalitní podmínky pro umělecké vzdělávání, neustálým rozšiřováním a modernizací vybavení, pomůcek a prostor jak v HO, VO, TO, tak v HN).
 • Škola nových trendů (škola se dokáže přizpůsobit a pružně reagovat na požadavky žáků a na nové umělecké směřování v jednotlivých oborech výukou studijních zaměření jako je např. Hra na elektrickou kytaru, Hra na basovou kytaru, Hra na EKN atd.).
 • Škola pro každého (škola poskytuje příležitost jak nadaným žákům, tak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zapojením rodičů do vyučovací hodiny a nadstandardní komunikací jak s žáky, tak s rodiči).
 • Škola společného (kolektivního) hraní (škola klade značný důraz od 4. ročníku na komorní hru, souborovou hru a na uplatnění žáků v souborech mnohdy i za aktivní účasti pedagogů. Tato snaha je završena pravidelným vystupováním na veřejných akcích a na závěrečném  koncertě komorní hudby).
 • Aktivní škola (škola se aktivně podílí na kulturním dění a tradicích v regionu svou pravidelnou účastí na těchto akcích).
 • Moderní (současná) škola (škola by do budoucna chtěla žákům nabídnout nově rozvíjející se obor multimediální tvorby, díky zřízení a vybavení učebny určené ke zpracování hudby na počítači a tím opět reflektovat na neustálý vývoj tohoto oboru, žáků a školy).

Vize školy:

Chceme být školou, která reaguje na nové trendy v umění, respektuje tradiční umělecké disciplíny, ve které se propojuje individuální vzdělávání s uměleckou praxí.

Po ukončení studia by měl náš žák – absolvent odcházet ze školy s myšlenkou, že umělecké vzdělání a umění patří neodmyslitelně k jeho životu. Chceme, aby bývalí žáci naší školy přivedli do ZUŠ Moravský Krumlov svoje děti.

 

4. Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie jsou společně uplatňované postupy všech pedagogů pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve výuce i mimo výuku. Tyto (společné) strategie jsou uplatňovány na úrovni celé školy a platí pro všechny vyučující oboru hudebního, výtvarného a tanečního.

 

 

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

Pod termínem kompetence k umělecké komunikaci si můžeme představit žákovy praktické dovednosti a jeho teoretické znalosti v oblasti umění. Pod pojmem strategie pak postup učitele k dosažení stanoveného cíle.

Učitel:

 • volí vůči žákovi individuální přístup na základě rozpoznání jeho schopností
 • nabídkou individuálních a společných aktivit poskytuje žákům možnost samostatné realizace i kolektivní spolupráce
 • při komunikaci s žáky používá odbornou nebo cizojazyčnou terminologii

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

Pod pojmem kompetence osobnostně sociální si můžeme představit vlastnosti žáka, které směřují k posílení vlastní zodpovědnosti i zodpovědnosti k druhým.

 

Učitel:

 • svým kladným vztahem a zájmem o daný obor se v žákovi snaží vzbudit touhu po vědění a dalším vzdělávání v této oblasti
 • svým osobním příkladem rozvíjí u žáka vědomí, že pouze systematickou prací je schopen dosáhnout vytouženého cíle
 • průběžným rozborem práce a vlastní důsledností vede žáka k dokončení započaté práce
 • učí žáka zodpovědnosti ke kolektivní práci s pomocí jeho aktivní účasti při společných činnostech (aktivitách)
 • rovnocennou diskuzí a zapojením žáka do týmové spolupráce jej učí respektovat názor druhých

Strategie pro kompetenci kulturní

Kompetence kulturní můžeme definovat jako společné sdílení kulturních a uměleckých hodnot, přidání vlastního uměleckého potenciálu a předání kulturního odkazu.

Učitel:

 • pasivní i aktivní účastí na kulturních akcích vede žáka k zájmu o všeobecné a kulturní dění, usměrňuje jeho estetické chápání a vede jej k úctě ke kulturním hodnotám
 • svým osobním příkladem vede žáka, aby výsledky své práce prezentoval před veřejností


 


 

Vyhláška

vyhláška