RVP ZUV

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání-RVP ZUV-byl vydán Výzkumným ústavem pedagogickým.

Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice zakotvené v zákoně č.561/2004 Sb.,o předškolním,základním ,středním vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon),ve znění pozdějších předpisů.se ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělání do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů.které jsou tvořeny na státní a školní úrovni.

  • Státní úroveň-Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy ( dále jen RVP),vymezují závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělávání
  • Školní úroveň-představují školní vzdělávací programy ( dále jen ŠVP),podle nichž se uskutečňuje vzdělávání v jednotlivých školách

Školní vzdělávací program krumlovské ZUŠ.

Základní umělecké školství zaznamenává od 1. 9. 2012 výraznou změnu ve vzdělávání. Od  1. 9.2012 se na naši základní  umělecké  škole  začne  učit podle Školního vzdělávacího programu. Tato nová koncepce vzdělávání dává učitelům větší pravomoci,  ale také i větší zodpovědnost. Školní vzdělávací program je pedagogický dokument, který si  všichni učitele naší základní umělecké školy začali vytvářet, na základě státem schváleného ,,rámcového vzdělávacího programu,,. Učitelé si tak stanovili  nejvhodnější učivo i metody  výuky a cíleněji  se zaměřili  na potřeby konkrétních dětí, na podmínky školy, na zájmy žáků a požadavky rodičů. Všechny naznačené změny by měly vést především k tomu, že se žáci budou učit rádi, že získají dovednosti i způsoby jednání, které mají smysl a které bez problémů uplatní v dalším životě, doma i kdekoli v zahraničí. Cílem učitelů  je vychovat samostatného, sebevědomého a aktivního jedince, který bude zároveň dostatečně odpovědný vůči sobě i svému okolí  a také si bude  umět prožít svůj život plnohodnotně, právě díky dovednostem, které v naší ZUŠ získal. Těšme se tedy na novou výuku podle Školního vzdělávacího programu od  školního roku 2012/2013.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně a kanceláři školy.

http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zuv